Leveringsvoorwaarden

vanderhoekbidet.eu is gevestigd te Hellevoetsluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 024355325.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van
vanderhoekbidet.eu (hierna: vanderhoekbidet.eu) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
vanderhoekbidet.eu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door vanderhoekbidet.eu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Offertes/Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Offertes zijn enkel geldig indien schriftelijk en gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien de offerte geen termijn vermeldt, is de offerte geldig gedurende 14 kalenderdagen (inclusief producten van derden). Bestellingen kunnen schriftelijk, via internet, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn enkel bindend indien aanvaard door
vanderhoekbidet.eu d.m.v. een elektronische orderbevestiging. Gelieve de orderbevestiging zorgvuldig door te nemen en vanderhoekbidet.eu onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de orderbevestiging van toepassing op deze overeenkomst.

2.2 Alle aanbiedingen van
vanderhoekbidet.eu zijn vrijblijvend en kunnen niet worden beschouwd als een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door vanderhoekbidet.eu d.m.v. een elektronische orderbevestiging.

2.3
vanderhoekbidet.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt vanderhoekbidet.eu dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4
vanderhoekbidet.eu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.5 Na totstandkoming van de overeenkomst door middel van de elektronische orderbevestiging is
vanderhoekbidet.eu slechts verplicht tot levering van de bestelde producten zolang de voorraad strekt. Indien bestelde producten niet meer leverbaar blijken (e.a. ter beoordeling van vanderhoekbidet.eu) is vanderhoekbidet.eu gerechtigd u ter vervanging terstond een nieuwe aanbieding te doen voor gelijkwaardige producten met een gelijkwaardige prijs. U bent gerechtigd deze aanbieding schriftelijk te weigeren en de bestelling kosteloos te annuleren.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen drie (10) dagen na factuurdatum welke u terug kunt vinden op de automatisch verstuurde elektronische factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden door middel van overboeking naar rekeningnummer 40.83.47.805 ten name van
vanderhoekbidet.eu te Hellevoetsluis. Er geldt geen minimum bij uw bestellingen. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van vanderhoekbidet.eu. Eventueel kan in overleg met vanderhoekbidet.eu een andere manier van betaling overeengekomen worden.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is
vanderhoekbidet.eu gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door
vanderhoekbidet.eu.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De door
vanderhoekbidet.eu opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet te kwalificeren als een wettelijk fatale termijn.

4.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op het door u opgegeven afleveradres. Omdat u verantwoordelijk bent voor de juistheid van dit adres dient u dit in de elektronische orderbevestiging te controleren en
vanderhoekbidet.eu per omgaande schriftelijk te informeren indien er sprake is van afwijkingen c.q. onvolkomenheden.

4.4 U draagt de verantwoordelijkheid en het risico van het in ontvangst nemen van de producten op het door
vanderhoekbidet.eu aan u bevestigde afleveradres.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan
vanderhoekbidet.eu verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door
vanderhoekbidet.eu geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
vanderhoekbidet.eu garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Gebruiksindicatie, garantie, reclames en aansprakelijkheid
7.1
vanderhoekbidet.eu is uitsluitend retailverkoper van comfort artikelen en daarmee producent noch hoofdimporteur in de Europese Unie van de producten in de zin van artikel 187 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. vanderhoekbidet.eu heeft derhalve geen enkele invloed op het productieproces van de door haar verkochte producten en is als zodanig niet aansprakelijk voor enige gevolgschade van gebrekkige producten, anders dan bij dwingend wettelijk voorschrift bepaald. vanderhoekbidet.eu staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

7.2
Op alle nieuwe producten geeft
vanderhoekbidet.eu een fabrieksgarantie van 2 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.

7.3 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u
vanderhoekbidet.eu daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.4 U heeft tevens de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten zichtbare gebreken vertonen. Indien dit het geval is, dient u de levering terstond te weigeren. Later geconstateerde fabricage gebreken dient u
vanderhoekbidet.eu zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd te melden.

7.5 Na constatering van een gebrek aan een product mag het product niet in gebruik worden genomen.

7.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
vanderhoekbidet.eu de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.

7.7 Als wederverkoper van producten heeft
vanderhoekbidet.eu geen invloed op het productieproces van de producten. vanderhoekbidet.eu kan dan ook slechts producten vervangen c.q. deze retour nemen onder restitutie van de door u betaalde koopsom. Indien daarnaast schade is ontstaan tengevolge van een gebrek in een product, dan zal vanderhoekbidet.eu, na schriftelijke en gemotiveerde melding daarvan aan haar, de gegevens van de fabrikant c.q. de hoofdleverancier van deze producten aan u ter beschikking stellen.

7.8 Melding van schade dient in ieder geval binnen 7 dagen na waarop deze zich heeft geopenbaard aan
vanderhoekbidet.eu schriftelijk te worden medegedeeld.

7.9 Iedere schade die is ontstaan tijdens gebruik van de producten anders dan de in artikel 7.10/7.16 omschreven gebruiksindicatie of in strijd met deze gebruiksindicatie, dan wel in strijd met de bij de producten geleverde gebruiksaanwijzing komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking.

7.10 Iedere schade die is ontstaan door producten die zijn gedemonteerd en weer gemonteerd, door producten die ruw, abnormaal, of overmatig zijn gebruikt (slijtage) of door slecht onderhouden producten komt in elk geval niet voor enige vergoeding in aanmerking.

7.11 Indien de afnemer aan vanderhoekbidet.eu een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van vanderhoekbidet.eu. De afnemer zal alsdan vanderhoekbidet.eu vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

7.12 Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan vanderhoekbidet.eu verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van vanderhoekbidet.eu zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

7.13 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (zoals geurfilters, ed.) geeft vanderhoekbidet.eu geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

7.14 Mocht een product binnen het gestelde garantie termijn defect raken dan wordt deze zonder kosten gerepareerd, vervangen of een nieuw product geleverd.

De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken, zowel binnen- als wel buiten de garantietermijnvoor eigen rekening en risico af te leveren op het door vanderhoekbidet.eu op te geven adres.

Voor het ophalen dan wel demonteren en weer installeren door vanderhoekbidet.eu, zowel binnen- als wel buiten de garantietermijn, wordt reistijd- & kilometervergoeding aan de afnemer doorberekend.

Indien bij aanschaf van het product gelijktijdig een onderhoudscontract is afgesloten zijn alle kosten voor rekening van vanderhoekbidet.eu.

7.15 Voor zaken met een door andere dan vanderhoekbidet.eu bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

7.16 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 

      A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd;
      B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens vanderhoekbidet.eu zijn verricht;
      C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of  door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
      D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
      E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
      F: indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en vanderhoekbidet.eu, dan wel tussen vanderhoekbidet.eu en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en vanderhoekbidet.eu, is vanderhoekbidet.eu niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van vanderhoekbidet.eu.

 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft
vanderhoekbidet.eu ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat vanderhoekbidet.eu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
vanderhoekbidet.eu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Verwerking privacy gegevens
10.1 Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst vraagt
vanderhoekbidet.eu u uw persoonsgegevens aan haar te verstrekken. Daarnaast kan zij, dan wel kunnen aan haar gerelateerde ondernemingen, deze gegevens gebruiken om u te informeren over haar producten. Mocht u geen prijs stellen op dergelijke informatie dan kunt u dit melden aan vanderhoekbidet@gmail.com


Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan
vanderhoekbidet.eu schriftelijk opgave doet van een adres, is vanderhoekbidet.eu gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan vanderhoekbidet.eu schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door
vanderhoekbidet.eu gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat vanderhoekbidet.eu deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
vanderhoekbidet.eu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vanderhoekbidet.eu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4
vanderhoekbidet.eu is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid
13.1 Elke partij moet de van de andere partij ontvangen informatie die als 'vertrouwelijk' staat gemerkt of waarvan redelijkerwijze blijkt dat het vertrouwelijke informatie betreft, behandelen als eigen vertrouwelijke informatie...

  <<< terug