Disclaimer

Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, vanderhoekbidet.eu en haar partners (hierna tezamen aangeduid met "vanderhoekbidet.eu sites") zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. vanderhoekbidet.eu heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de vanderhoekbidet.eu sites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. vanderhoekbidet.eu staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. vanderhoekbidet.eu aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. vanderhoekbidet.eu wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. vanderhoekbidet.eu garandeert evenmin dat de vanderhoekbidet.eu sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de vanderhoekbidet.eu sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door vanderhoekbidet.eu niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. vanderhoekbidet.eu wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

vanderhoekbidet.eu, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de vanderhoekbidet.eu gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de vanderhoekbidet.eu sites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vanderhoekbidet.eu, de inhoud van de vanderhoekbidet.eu sites over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

  <<< terug